Reformācijas dienā – Luterāņa mugurkauls svētdien, Okt 31 2010 

Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības; tā visiem aizdarīta mute, un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisnots Viņa priekšā. Jo bauslība dod – grēka atziņu. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams Savu taisnību; jo Viņš piedod visus agrāk, dievišķās pacietības laikā, nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu Savu taisnību, pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek mūsu lielīšanās? Tā ir zudusi. Caur kuru bauslību? Ar darbiem? Nē, bet ar ticības bauslību. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem.  [Rom.3:19-28]

(vairāk…)

Svētdienas skolas jaunais mācību gads svētdien, Okt 31 2010 

Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība. [Ps.127:3]

Reformācijas dienā svinējām dubultus svētkus. Šodien savu jauno mācību gadu uzsāka svētdienas skoliņa. Iesākām ar dievkalpojumu baznīcā, kur bērni un skolotājas saņēma Dieva svētību, lai nodarbību turpinātu Mācītājmuižas telpās.

(vairāk…)

Dievkalpojums Meirānos piektdien, Okt 15 2010 

Tā nu ir izveidojies, ka autobusu satiksme lauku apvidos svētdienās nenes lielu peļņu, tāpēc nav izdevīga. Savukārt cilvēki tamdēļ nevar tikt uz dievkalpojumu, jo autobusi nekursē, bet lai cik pārsteidzoši tas neizklausītos pilsētniekiem, automašīnas ir pieejamas ne katrai ģimenei. Tomēr cilvēki mazākos miestiņos alkst dzirdēt Dieva vārdu. Tā tas ir arī Meirānos.

(vairāk…)

Lubānas ev. lut. draudzes lapas (at-)dzimšana ceturtdien, Okt 14 2010 

Sen bija laiks to izdarīt, bet vienmēr atrodas kādas lietas, kas ir svarīgākas. Vienmēr liekas, ka izdarīt to ir sarežģītāk nekā tas patiesībā ir. Bet vakar runājot ar norvēģu draugiem, radās aicinājums pamēģināt. Un tiešām, viss izrādījās ļoti vienkārši. Sākums ir. Tagad atliek lapu papildināt ar pastāvīgo informāciju un, protams, arī likt klāt jaunus rakstus.

Gaidīsim Jūs atkal gan šeit, gan arī mūsu baznīcā!

mācītājs Guntis Želvis

p.s. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 10:00